Uw privacy is belangrijk voor ons. 

Wij vinden dat uw privacy bij ons in de praktijk op nummer 1 staat. Hier kunt u ons privacybeleid lezen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een email naar info@oefentherapiebijlmer.nl met uw vraag.

 

 

Privacybeleid

 

Contactgegevens

Gooioord 6, 1103 CA Amsterdam
info@oefentherapiebijlmer.nl
020 - 699 0139
https://www.oefentherapiebijlmer.nl

 

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Bijlmer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam

 •  Geslacht

 •  Geboortedatum

 •  Geboorteplaats

 •  Adresgegevens

 •  Telefoonnummer

 •  E-mailadres

 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Oefentherapie Bijlmer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 •  Gezondheid

 •  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze 
   toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
   activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 
   toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oefentherapiebijlmer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 •  Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Oefentherapie Bijlmer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van uw betaling

 •  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 •  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 •  Om goederen en diensten bij u af te leveren

 •  Oefentherapie Bijlmer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Oefentherapie Bijlmer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Bijlmer) tussen zit. Oefentherapie Bijlmer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10, Fairware (Winmens) en Prosoftware (Zorgadmin) worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichting van verslaglegging.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Oefentherapie Bijlmer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Delen van  uw persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Bijlmer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Bijlmer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Oefentherapie Bijlmer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

U wilt uw gegevens inzien, aan laten passen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Bijlmer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiebijlmer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oefentherapie Bijlmer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Oefentherapie Bijlmer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapiebijlmer.nl.

Uw privacy is belangrijk